Sau đây là những điểm khác biệt của chương trình tin học phổ thông mới so với chương trình hiện tại 1. Môn Tin học mới sẽ là môn học bắt buộc, chính thức, học suốt từ lớp 3 đến 12 và sẽ là môn có thi tuyển sinh Đại học như các môn khác – GV tin học sẽ rất vui vì… (0 comment)

Như chúng ta đã biết, mục đích chính của chương trình giáo dục phổ thông mới lần này là thay đổi cơ bản các chương trình môn học từ định hướng nội dung sang định hướng năng lực, lấy yêu cầu năng lực, kỹ năng của học sinh làm mục đích chính khi thiết kế… (0 comment)