Wiki

คำนวณด้วยคะแนนมาตรฐาน คืออะไร

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อพูดถึงคำว่า “คะแนนมาตรฐาน” หรือ Standard Score แปลว่าเป็นช่วงตัวเลขที่ใช้ในการวัดผลทักษะหรือความสามารถของบุคคลในสายงานต่าง ๆ โดยจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่สามารถประเมินได้ คำนวณด้วยคะแนนมาตรฐาน นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการวัดที่มีความเป็นมาตรฐาน นั่นคือหาระดับความสามารถของบุคคลที่หลากหลายมากขึ้นเป็นเกรดเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนนั่นเอง

ระบบการคำนวณด้วยคะแนนมาตรฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายสายอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคโนโลยีการแพทย์ สถิติ หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้น การทำให้เกรดและความสามารถของบุคคลเป็นสกอร์สามารถช่วยให้ผู้วิเคราะห์หรือเจ้าของธุรกิจสามารถประเมินค่าและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่ว่าการคำนวณด้วยคะแนนมาตรฐาน นั้นมีข้อจำกัดที่อาจทำให้ผลการวัดไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของผู้ถูกวัดได้อย่างแท้จริง เนื่องจากวัดโดยใช้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลสถิติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลยทำให้การประเมินค่าโดยใช้อัลกอริทึมและโปรแกรมทางสถิติทำเป็นระเบียบเท่านั้น โดยที่ต้องอาศัยการแปลกลับตามตารางนั้น เพื่อให้ได้ผลเกรดและความสามารถของผู้ถูกประเมินออกมาดังความเป็นจริง

จะเห็นได้ว่า วิธีการประเมินแบบนี้มีลักษณะการวัดที่มีการประมวลผลง่าย ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน เหมาะสำหรับการวัดทักษะหรือความสามารถที่มีค่าความน่าเชื่อถือสูง เพราะวิธีการนี้ขึ้นกับการวัดในด้านสถิติต่าง ๆ ที่ได้จากข้อมูลที่เป็นจำนวนเงิน มาช่วยกันแปลงเป็นผลการทดสอบที่แท้จริง

ดังนั้น คำนวณด้วยคะแนนมาตรฐานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวัดและประเมินค่าของผู้ที่ได้รับการเรียนหรือสอนในหลายสายอาชีพ ด้วยความสามารถทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงและอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ ส่วนผู้ทำการทดสอบและผู้ดูแลระบบต้องมีความรับผิดชอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการวัดด้วยคะแนนมาตรฐาน มีข้อดีอย่างไร และมีข้อเสียหรือข้อจำกัดอย่างไร เพื่อให้ได้การประเมินค่าที่แท้จริงและมีความสามารถสูงสุดในการตัดสินใจเลือกบุคคลต่อไป อย่างไรก็ดี เราไม่ควรใช้คะแนนมาตรฐานเป็นตัวประเมินเดียว แต่ควรใช้ร่วมกับการทดสอบอื่น ๆ และการวัดความสามารถ ที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ เช่นการทดสอบการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล เพื่อที่จะได้รับการประเมินที่ชัดเจนและแม่นยำที่สุดในการตัดสินใจของบุคคลนั้น ๆ ด้วยตัวเลขที่แสดงในการคำนวณด้วยคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการตัดสินใจที่ชัดเจนและมีความเป็นมาตรฐานอย่างเหมาะสม

Back to top button