Wiki

SWOT คืออะไร? ทำไมต้องใช้ SWOT Analysis?

SWOT analysis หรือวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์องค์กร ซึ่งได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เป็นการวิเคราะห์โดยทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและความสามารถที่จะมีในองค์กรเพื่อวางแผนกลยุทธ์อนาคตต่อไป ด้วยการวิเคราะห์ต่อไปนี้ SWOT ทำให้หลายๆ องค์กรเลือกใช้ SWOT analysis เพื่อใช้สำหรับการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กราว่ากำลังอยู่ในสถานะไหนขณะนั้น โดยสามารถทำโดยทีมงาน หรือ นักวิเคราะห์องค์กร โดยองค์ประกอบของ SWOT analysis ดังนี้

* S (Strength) – ความแข็งแกร่งขององค์กร การการวิเคราะห์ตัวแต่งคิดในตัวเป็นเรื่องที่เป็นเซลฟ์แจ่มใสขององค์กร ซึ่งจะต้องประเมินสิ่งที่องค์กรดีที่สุดและเป็นเเหล่งแรงขับเคลื่อนให้กับองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถของพนักงานที่สูง การบริหารจัดการองค์กรที่สมบูรณ์ การสร้างประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

* W (Weakness) – ความอ่อนแอขององค์กร ค่าเพิ่มค่าเชิงลบจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดยังไม่ดีที่สุดขององค์กรในหลายๆ ด้าน เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ต่ำ และการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การมีการบริหารการเงินที่แย่ และความบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ให้เข้าใจโดยละเอียดว่าข้อจำกัดนี้จะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างไรโดยเฉพาะสภาพการเปลี่ยนแปลงและสภาพความต้องการของตลาด

* O (Opportunities) – โอกาสทางธุรกิจ มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดและสิ่งที่เป็นไปที่จะเพิ่มโอกาสให้กับองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความหลากหลายของสินค้า การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และมีพื้นที่ในการขยายตัว เป็นต้น

* T (Threats) – อันตรายทางธุรกิจ มีสิ่งที่ส่งผลต่อองค์กรและนำไปสู่ความเสี่ยงในการทำธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงในการตลาด ความผิดปกติของสภาพการเมืองและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทางอุตสาหกรรม ความเครียดจากการแข่งขัน และภัยธรรมชาติ เป็นต้น

การวิเคราะห์ SWOT ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT analysis ทำให้หลายๆ องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยง พัฒนาและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและวงการต่างๆ ให้ทันสมัย จึงทำให้วิเคราะห์ SWOT ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการบริหารและวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กร รวมไปถึงใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและการใช้ประโยชน์ในการแข่งขันกับคู่แข่งต่างๆ ในตลาดและวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย

ในการวิเคราะห์ SWOT องค์กรจะต้องตั้งต้นเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบว่าองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และการวิเคราะห์นี้ควรทำควบคู่กับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงในการดำเนินงานองค์กร อีกทั้งยังสามารถพิจารณาว่าองค์กรเป็นโอกาสหรืออันตรายอย่างไรและต้องพัฒนาแนวโน้มอย่างไรในอนาคต โดยสามารถจัดทำการวางแผนกลยุทธ์ต่อไปโดยวิเคราะห์จุดแข็งภายในองค์กร จุดอ่อนขององค์กร โอกาสในตลาด และอันตรายทางธุรกิจ

ด้วย SWOT analysis องค์กรจะมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานองค์กร ทั้งยังสามารถสร้างรายได้และกำไรที่มากขึ้น ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ SWOT analysis ยังช่วยให้องค์กรบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการเลือกเส้นทางการดำเนินงานที่ถูกต้องในระยะยาวในอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรทุกประเภท จึงทำให้ SWOT analysis ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการทำงานขององค์กรในฝ่ายบริหาร.

Back to top button