KID

อักษร ศิลปากร: แลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญกับผู้คนแต่ละคนในชีวิตประจำวัน ศิลปะและทักษะการสร้างสรรค์เป็นแหล่งความรู้และความสามารถที่มีค่าในการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

อักษรศิลปากรคือโครงการที่สร้างมาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์ของชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้นไปที่ชุมชนที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อเพิ่มเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ และเผยแพร่การใช้ชีวิตในรูปแบบของศิลปะที่เหมาะสมกับชุมชนที่อยู่

โครงการอักษรศิลปากรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนหลังให้ความช่วยเหลือและอาคารสำนักงานและเครื่องมือจัดการห้องเรียนจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (TITP) และ มูลนิธิ เยาวชนชาวสูง

หลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ความสำคัญของการสร้างสรรค์เป็นอื่นหนึ่งของการพัฒนาตนเองและชุมชน การสร้างสรรค์สามารถช่วยให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างการมีความรับผิดชอบและความสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

โครงการอักษรศิลปากรสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่แตกต่างกันและเป็นมิตรกับชุมชน ด้วยการหัดทำและใช้ศิลปะทั้งวัสดุและการ์ตูนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กิจกรรมสร้างสรรค์

โครงการอักษรศิลปากรได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับชุมชนทั้งหมด โดยให้เทคนิคการวาดภาพ SketchUp แต่งภาพ Adobe Illustrator และการสร้างสรรค์ ตลาดสดดองกง ชุมชน ด้วยการออกแบบแบบที่ใช้ในงานอินเตอร์เน็ต จากนั้น จัดอบรมและการหัดทำการ์ตูนและการสร้างสรรค์สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบของศิลปะที่เหมาะสมกับชุมชนที่อยู่

การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการอักษรศิลปากรร่วมกับชุมชนทุกคนในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ชุมชนจะได้รับคุณประโยชน์เป็นอย่างมากจากการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ร่วมกัน

สร้างสรรค์งานที่สมบูรณ์และคุณภาพ

โครงการอักษรศิลปากรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของชุมชน การสร้างสรรค์ในโครงการอักษรศิลปากรใช้วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ ทำให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างสมบูรณ์และได้รับแรงบันดาลใจในการมีความสามารถในการสร้างสรรค์

การทำงานร่วมกันในโครงการอักษรศิลปากรสร้างสรรค์ได้เสริมสร้างความเชื่อมโยงโดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของชุมชน โครงการนี้ได้เป็นแหล่งนำเสนอพันธะการประชุมและร่วมทำงานของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้, การแบ่งปันประสบการณ์, หรือการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในชุมชน โครงการนี้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากด้านอื่นๆ โดยการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการร่วมทำงานร่วมกันของชุมชนในการสร้างคุณค่าของศิลปะให้มากขึ้น

สรุป

โครงการอักษรศิลปากรเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับชุมชน การสร้างสรรค์ได้สร้างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับชุมชน อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ด้วยศิลปะเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถในการเรียนรู้และการสร้างสรรค์โดยใช้ชีวิตในรูปแบบของศิลปะที่เหมาะสมกับชุมชนที่อยู่ โครงการอักษรศิลปากรเป็นตัวแทนการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพที่ดีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนและนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต.

Back to top button