Pháp Luật

Thông tư số 02/2011/TT-BTC: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại

Thông tư số 02/2011/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí.

BỘ TÀI CHÍNH
————————-

Số: 02/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 5 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông
về dự trữ nhà nước đối với kim khí
__________________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ non sông;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Dự trữ non sông;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng bắt đầu từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư về việc ban hành Quy phạm bảo quản kim khí dự trữ non sông.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và tư nhân có liên can tới việc điều hành, nhập, xuất và bảo quản kim khí dự trữ nhà nước có nghĩa vụ tổ chức tiến hành Thông tư này.

Trong công đoạn tiến hành, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân kịp thời đề đạt về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
– Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Văn phòng Ban lãnh đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;
– Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Website Bộ Vốn đầu tư;
– Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Chí

Xem thêm thông tin Thông tư số 02/2011/TT-BTC: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại

Thông tư số 02/2011/TT-BTC: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí

Thông tư số 02/2011/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí.

BỘ TÀI CHÍNH ————————- Số: 02/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 5 2011

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí __________________
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ non sông;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Dự trữ non sông;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng bắt đầu từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư về việc ban hành Quy phạm bảo quản kim khí dự trữ non sông.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và tư nhân có liên can tới việc điều hành, nhập, xuất và bảo quản kim khí dự trữ nhà nước có nghĩa vụ tổ chức tiến hành Thông tư này.
Trong công đoạn tiến hành, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân kịp thời đề đạt về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận: – Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng; – Tòa án quần chúng vô thượng; – Kiểm toán Nhà nước; – Văn phòng Ban lãnh đạo TW về phòng, chống tham nhũng; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư; – Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; – Công báo; Website Chính phủ; – Website Bộ Vốn đầu tư; – Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Chí

TagsKhoa học công nghệ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #số #022011TTBTC #Ban #hành #Quy #chuẩn #kỹ #thuật #quốc #gia #về #dự #trữ #nhà #nước #đối #với #kim #loại

Thông tư số 02/2011/TT-BTC: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí

Thông tư số 02/2011/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí.

BỘ TÀI CHÍNH ————————- Số: 02/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 5 2011

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí __________________
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ non sông;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh Dự trữ non sông;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật non sông về dự trữ nhà nước đối với kim khí.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng bắt đầu từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư về việc ban hành Quy phạm bảo quản kim khí dự trữ non sông.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và tư nhân có liên can tới việc điều hành, nhập, xuất và bảo quản kim khí dự trữ nhà nước có nghĩa vụ tổ chức tiến hành Thông tư này.
Trong công đoạn tiến hành, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân kịp thời đề đạt về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận: – Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng; – Tòa án quần chúng vô thượng; – Kiểm toán Nhà nước; – Văn phòng Ban lãnh đạo TW về phòng, chống tham nhũng; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư; – Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; – Công báo; Website Chính phủ; – Website Bộ Vốn đầu tư; – Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Chí

TagsKhoa học công nghệ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #số #022011TTBTC #Ban #hành #Quy #chuẩn #kỹ #thuật #quốc #gia #về #dự #trữ #nhà #nước #đối #với #kim #loại


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-tu-so-02-2011-tt-btc-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-du-tru-nha-nuoc-doi-voi-kim-loai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button