Đại Học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Cách mạng ĐCSVN có đáp án

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Đường Lối Cách Mạng ĐCSVN có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCSVN CÓ ĐÁP ÁN.

 1. Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1. Trong năm 1884
  2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của Pháp
  3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II của Pháp
  4. Sau chiến tranh TG II
 1. Các tổ chức tiền thân của ĐCSVN bao gồm:
  1. Đảng Tân Việt
  2. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  3. B tổ CS: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản Đảng
  4. a, b, c đều đúng
 2. Cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội VN là mâu thuẫn giữa:
  1. Nông dân – địa chủ
  2. Vô sản-tư sản
  3. Dân tộc VN- chủ nghĩa đế quốc
  4. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản
 1. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1. Trong năm 1884
  2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của Pháp
  3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II
  4. Sau chiến tranh TG II
 2. So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN và Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng, ta có thể nói:
  1. Luận cương tháng 10/1930 đã kế thừa và phát triển những nội dung cơ bản về đường lối chiến lược đã đưa ra trong Cương lĩnh đầu tiên. Tuy nhiên, Luận cương nhấn mạnh vấn đề đấu tranh giai cấp, từ đó thu hẹp lực lượng cách mạng trong Những điểm khác biệt đó thể hiện hạn chế của Luận cương tháng 10 so với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
  2. Luận cương tháng 10 kế thừa và phát triển những giá trị đúng đắn của Cương lĩnh đầu tiên, đồng thời còn bổ sung một số vấn đề mà Cương lĩnh đầu tiên chưa nói tới (như về phương pháp cách mạng bạo lực), cũng như trình bày đầy đủ, rõ ràng hơn Cương lĩnh đầu tiên về phương hướng, nhiệm vụ của CMTSDQ.
  3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cương lĩnh cách mạng đúng đắn, thể hiện trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc
  4. Cả a, b, c sai
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp các yếu tố:
  1. Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước
  2. Chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân
  3. Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào nông dân
  4. Cả a, b, c sai
 4. Phương hướng chiến lược của Cách mạng VN: “làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới xã hội Cộng sản” được nêu ra trong:

                 1.Luận cương chính trị tháng 10/1930

                 2.Sách lược vắn tắt

                 3.Chính cương vắn tắt

                 4.Điều lệ vắn tắt

 1. Phong trào “vô sản hóa” được Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tiến hành từ:
  1. 1926
  2. 1927
  3. 1928
  4. 1929
 1. Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh: Vấn đề thổ địa là cái cốt của Cách mạng tư sản dân quyền?
  1. Chính cương vắn tắt của Đảng (2/1930)
  2. Luận cương tháng 10/1930
  3. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10/1936)
  4. Sách lược vắn tắt (2/1930)
 1. “Đông Dương Đại hội”, “Đón Godard và Brévier”… là 2 trong  số những hoạt động đấu tranh công khai sôi nổi của nhân dân ta trong  phong trào cách mạng nào sau đây:
  1. Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)
  2. Phong trào kháng Nhật cứu nước
  3. Phong trào dân chủ (1936-1939)
  4. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)
 1. Nghị quyết nào sau đây đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh dân chủ sang đẩy mạnh cách mạng giải phóng dân tộc, trực tiếp xúc tiến chuẩn bị  lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân:
  1. NQ Hội nghị BCHTW lần thứ 6, Khóa I (11/1939)
  2. NQ Hội nghị BCHTW lần thứ 7, Khóa I (11/1940)
  3. NQ Hội nghị BCHTW lần thứ 8, Khóa I (5/1941)
  4. Cả a, b, a đúng
 1. Đội “Tự vệ đỏ”, hình thức đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam được ra đời trong  phong trào nào sau đây:
  1. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
  2. Phong trào dân chủ 1936-1939
  3. Phong trào kháng Nhật cứu nước
  4. Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền 1939-1945
 1. Lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên của CMVN có tên:
  1. VN tuyên truyền giải phóng quân
  2. VN Cứu quốc quân
  3. Đội Tự vệ đỏ
  4. Đội du kích Cao Bằng
 1. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “ như chim én báo hiệu mùa xuân”?
  1. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
  2. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp
  3. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc lanh của Phạm Hồng Thái
  4. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiêm ôn tập môn Đường lối Cách mạng ĐCSVN có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button