Lớp 8

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 8 học kì 1

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 do HOC247 tổng hợp và biên soạn. Tài liệu này giúp các em hệ thống lại các từ vựng đã học trong học kì 1. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các em học tập tốt!

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 8 HỌC KÌ 1

1. Từ vựng Unit 1

UNIT 1. MY FRIENDS (Bạn của tôi)

– public /ˈpʌblɪk/(n): công cộng

– look like /lʊk laɪk/: trông giống như

– laugh /lɑːf/(v): cười

– photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/(n): bức ảnh

– humorous /ˈhjuːmərəs/(a): có tính hài hước

– enough/ɪˈnʌf/: đủ

– introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/(v): giới thiệu

– blond /blɒnd/(a): vàng hoe

– set /set/(v): lặn (mặt trời)

– slim /slɪm/(a): người thanh, mảnh dẻ

– rise /raɪz/(v): mọc (mặt trời)

– straight /streɪt/(a): thẳng

– planet /ˈplænɪt/(n): hành tinh

– curly /ˈkɜːli/(a): quăn, xoăn

– earth /ɜːθ/(n): trái đất

– bold /bəʊld/(a): hói

– moon /muːn/(n): mặt trăng

– fair /feə(r)/(a): trắng (da), vàng nhạt (tóc)

– silly /ˈsɪli/(a): ngu xuẩn

– cousin /ˈkʌzn/(n): anh, chị em họ

– Mercury /ˈmɜːkjəri/(n): sao Thủy

– principal /ˈprɪnsəpl/(n): hiệu trưởng

– Mars /mɑːz/(n): sao Hỏa

– lucky /ˈlʌki/(a): may mắn

– grocery /ˈɡrəʊsəri/(n): cửa hàng tạp hóa

– character /ˈkærəktə(r)/(n): tính nết, tính cách

– carry /ˈkæri/(v): mang, vác

– sociable /ˈsəʊʃəbl/(a): dễ gần gũi, hòa đồng

– lift /lɪft/(v): nâng lên, giơ lên …

– extremely /ɪkˈstriːmli/(adv): cực kì

2. Từ vựng Unit 2

UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTS (Sắp xếp)

– rackets /ˈrækɪt/(n): vợt (bóng bàn, cầu lông)

– fax machine /fæks – məˈʃiːn/(n): máy FAX

– fishing rod /ˈfɪʃɪŋ – rɒd/(n): cần câu

– mobile phone /ˈməʊbaɪl – fəʊn/ (n): điện thoại di động

– hide and seek /haɪd – siːk/(n): trò chơi trốn tìm

– downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/(n): dưới gác

– upstairs /ˌʌpˈsteəz/(n): trên gác

– hold on /həʊld/: giữ máy

– perhaps (adv)/pəˈhæps/: có lẽ

– to be on: trình chiếu

– agree /əˈɡriː/(v): đồng ý

– Scotsman (n): người Scotland

– emigrate /ˈemɪɡreɪt/(v): xuất cảnh, di cư

– deaf-mute /def -mjuːt/(n): tật vừa câm vừa điếc

– transmit /trænsˈmɪt/(v): truyền, phát tín hiệu

– speech /spiːtʃ/(n): giọng nó, lời nói

– distance /ˈdɪstəns/ (n): khoảng cách

– lead to /liːd/(v): dẫn đến

– assistant /əˈsɪstənt/(n): người giúp đỡ, phụ tá

– conduct /kənˈdʌkt/(v): thực hiện, tiến hành

– device /dɪˈvaɪs/ (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc

– message /ˈmesɪdʒ/(n): thông điệp, lời nhắn

– exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/(n): cuộc triểm lãm

– commercial /kəˈmɜːʃl/(a): buôn bán, thương mại

– furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/(n): đồ đạc

– delivery /dɪˈlɪvəri/(v): giao

– midday /ˌmɪdˈdeɪ/(adv): nửa ngày

– customer /ˈkʌstəmə(r)/(n): khách hàng

– stationery /ˈsteɪʃənri/(n): đồ dùng văn phòng

– leave the message: để lại lời nhắn

– pick up /pɪk/ (v): đón

3. Từ vựng Unit 3

UNIT 3. AT HOME (Ở nhà)

– counter /ˈkaʊntə(r)/(n): quầy hàng, cửa hàng

– chore /tʃɔː(r)/(n): công việc trong nhà

– beneath /bɪˈniːθ/(prep, adv): dưới, phía dưới

– jar /dʒɑː(r)/(n): hũ, lọ

– steamer /ˈstiːmə(r)/(n): nồi hấp, nồi đun hơi

– flour /ˈflaʊə(r)/(n): bột

– saucepan /ˈsɔːspən/(n): cái chảo

– vase /vɑːz/(n): bình hoa

– cooker /ˈkʊkə(r)/(n): nồi nấu cơm

– description /dɪˈskrɪpʃn/ (n): sự mô tả

– rug /rʌɡ/ (n): thảm, tấm thảm trải sàn

– feed /fiːd/ (v): cho ăn

– cushion /ˈkʊʃn/(n): cái nệm

– empty /ˈempti/(v, a): rỗng, làm cho rỗng

– safety /ˈseɪfti/(n): sự an toàn

– tidy /ˈtaɪdi/(a): gọn gàng

– precaution /prɪˈkɔːʃn/(n): lời cảnh báo

– sweep /swiːp/(v): quét

– chemical /ˈkemɪkl/(n): hóa chất

– dust /dʌst/ (v): phủi bụi, đất

– drug /drʌɡ/(n): thuốc

– tank /tæŋk/(n): bình

– locked /lɒkt/(a): được khóa

– garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/(n): rác

– match /mætʃ/(n): diêm

– ache /eɪk/(v): làm đau

– destroy /dɪˈstrɔɪ/(v): phá hủy

– repairman /rɪˈpeəmæn/(n): thợ sửa chữa

– injure /ˈɪndʒə(r)/(v): làm bị thương

– cover /ˈkʌvə(r)/(n): phủ lên, bao phủ

– electrical socket /ɪˈlektrɪkl – ˈsɒkɪt/(n): ổ cắm điện

– electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/(n): điện

– out of children’s reach: xa tầm với của trẻ con

– scissors /ˈsɪzəz/(n): cái kéo

– bead /biːd/(n): hạt, vật tròn nhỏ

– folder /ˈfəʊldə(r)/(n): ngăn

– wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ (n): tủ đựng quần áo

– corner /ˈkɔːnə(r)/ (n): góc

– oven /ˈʌvn/(n): lò nướng

4. Từ vựng Unit 4

UNIT 4. OUR PAST (Quá khứ của chúng ta)

– used to /juːst/(v): đã từng

– look after (v): trông nom

– great grandma /ɡreɪt – ˈɡrænmɑː/(n): cụ bà

– modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại

– lit /lɪt/ (v):(quá khứ của light): đốt, thắp, tình cờ gặp

– folk tale /ˈfəʊk teɪl/(n):chuyện dân gian

– tale /teɪl/(n): chuyện kể, chuyện nói xấu

– conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/(n): cuộc đàm thoại

– moral /ˈmɒrəl/(a): thuộc về tinh thần

– foolish /ˈfuːlɪʃ/(a): ngốc nghếch

– greedy /ˈɡriːdi/ (a): tham lam, hám ăn

– unfortunately /ʌnˈfɔːtʃənətli/: không may

– cruel /ˈkruːəl/(a): tàn ác

– upset /ʌpˈset/(a): buồn phiền, thất vọng

– broken heart /ˈbrəʊkən – /hɑːt/(n): trái tim tan nát

– prince /prɪns/(n): hoàng tử

– fairy /ˈfeəri/ (n): nàng tiên

– magically /ˈmædʒɪkli/(adv): một cách nhiệm màu

– change /tʃeɪndʒ/(v): thay đổi

– rag /ræɡ/ (n): giẻ rách

– immediately /ɪˈmiːdiətli/(adv): ngay lập tức

– fall in love with: phải lòng ai/ yêu thích ai

– marry /ˈmæri/(v): kết hôn, cưới

– graze /ɡreɪz/(v): gặm cỏ

– nearby /ˌnɪəˈbaɪ/ (adv): gần đó

– servant /ˈsɜːvənt/(n): nô lệ

– master /ˈmɑːstə(r)/(n): ông chủ

– wisdom /ˈwɪzdəm/(n): trí khôn

– rope /rəʊp/(n): dây thừng

– straw /strɔː/(n): rơm

– stripes /straɪp/(n): sọc vằn

– appear /əˈpɪə(r)/(v): xuất hiện

5. Từ vựng Unit 5

UNIT 5. STUDY HABBITS (Thói quen học tập)

– report card /rɪˈpɔːt – kɑːd/ (n): phiếu báo kết quả học tập

– underline /ˌʌndəˈlaɪn/(v): gạch chân

– excellent /ˈeksələnt/(a): xuất sắc

– highlight /ˈhaɪlaɪt/ (v): làm nổi bật

– proud of /praʊd/(a): tự hào về

– revision /rɪˈvɪʒn/(n): ôn tập, xem lại

– improve /ɪmˈpruːv/(v): cải thiện, nâng cao

– necessary /ˈnesəsəri/(a): cần thiết

– Spanish /ˈspænɪʃ/(n): tiếng, người Tây Ban Nha

– revise /rɪˈvaɪz/(n): bản in thử lần thứ 2

– pronounciation (n): cách phát âm

– find out (v): nhận ra, tìm ra

– dictionary /ˈdɪkʃənri/(n): từ điển

– heading /ˈhedɪŋ/(n): phần đầu

– try one’s best: cố gắng hết sức

– Lunar New Year: tết âm lịch

– behave /bɪˈheɪv/(v): cư xử, đối xử

– promise /ˈprɒmɪs/(v): hứa

– sore throat /sɔː(r) – θrəʊt /(n): đau họng

– participation /pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn/: sự tham gia

– cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/(n): sự hợp tác

– mend /mend/ (v): sửa chữa

– satisfactory /ˌsætɪsˈfæktəri/(a): thảo mãn, hài lòng

– signature /ˈsɪɡnətʃə(r)/(n): chữ ký

– report /rɪˈpɔːt/(v): thông báo

– mother tongue /tʌŋ/(n): tiếng mẹ đẻ

– piece of paper /piːs- /ˈpeɪpə(r)/ (n): một mảnh giấy

6. Từ vựng Unit 6

UNIT 6. THE YOUNG PIONEERS CLUB (Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong)

– encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/(v): động viên, khuyến khích

– blind /blaɪnd/(a): mù

– citizenship /ˈsɪtɪzənʃɪp/(n): quyền công dân

– handicapped /ˈhændikæpt/(a): tàn tật

– businessman /ˈbɪznəsmæn/(n): thương gia

– enroll /ɪnˈrəʊl/ (v): đăng kí vào học

– explain /ɪkˈspleɪn/(v): giải thích

– application /ˌæplɪˈkeɪʃn/(n): việc nộp đơn

– similar /ˈsɪmələ(r)/(a): giống nhau

– fill out (v): điền (vào mẫu đơn)

– coeducational /ˌkəʊ edʒuˈkeɪʃənl/(a): giáo dục chung cho cả nam và nữ

– differ /ˈdɪfə(r)/(v): khác, phân biệt được …

– sign /saɪn/(v): kí tên

– favor /ˈfeɪvə(r)/(n): ân huệ

– earn /ɜːn/(v): kiếm được

– ask for (v): hỏi xin

– possible /ˈpɒsəbl/(a): có thể

– respond /rɪˈspɒnd/(v): trả lời, phản ứng lại

– raise /reɪz/(v): nuôi

– do one’s a favor: ban cho ai một ân huệ

– fund /fʌnd/(n): quỹ

– offer /ˈɒfə(r)/(v): trao tặng

– register /ˈredʒɪstə(r)/(v): đăng kí

– assistance /əˈsɪstəns/(n): người giúp việc

– gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/(n): công việc vườn

– ticket /ˈtɪkɪt/(n): vé

– academic /ˌækəˈdemɪk/(a): thuộc về học tập

– position /pəˈzɪʃn/(n): vị trí

– broken leg (n): cái chân bị gãy

– recycle /ˌriːˈsaɪkl/(v): tái chế

– flat tire /flæt – ˈtaɪə(r)/(n): cái lốp xe bị xẹp

– tutor /ˈtjuːtə(r)/(v,n): (người):dạy phụ đạo

– unite /juˈnaɪt/(v): đoàn kết

7. Từ vựng Unit 7

UNIT 7. MY NEIGHBORHOOD (Láng giềng của tôi)

– discuss /dɪˈskʌs/(v): thảo luận

– wet market (n): chợ cá tươi sống

– situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ (n): tình huống

– area /ˈeəriə/(n): vùng, khu vực

– discount /ˈdɪskaʊnt/(n): sự giảm giá

– pancake /ˈpænkeɪk/ (n): bánh bột mì

– facility /fəˈsɪləti/(n): cơ sở vật chất

– tasty /ˈteɪsti/(a): ngon, hợp khẩu vị

– available /əˈveɪləbl/(a): có sẵn

– parcel /ˈpɑːsl/(n): gói hàng, bưu kiện

– contact /ˈkɒntækt/(v): liên hệ, tiếp xúc

– airmail /ˈeəmeɪl/(n): thư gửi bằng đường hàng

– a period of time: một khoảng thời gian

– a point of time: một điểm thời gian

– exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/(n): cuộc triển lãm

– company /ˈkʌmpəni/(n): công ty

– contest /ˈkɒntest/(n): cuộc thi

– air-conditioned /ˈeə kəndɪʃnd/(a): có điều hòa nhiệt độ

– product /ˈprɒdʌkt/(n): sản phẩm

– mall /mɔːl/(n): khu thương mại

– serve /sɜːv/(v): phục vụ

– convenient /kənˈviːniənt/(a): tiện lợi, thuận tiện

– especially /ɪˈspeʃəli/(adv): đặc biệt

– humid /ˈhjuːmɪd/(a): ẩm ướt

– comfort /ˈkʌmfət/(n): sự thoải mái

– resident /ˈrezɪdənt/(n): cư dân

– concern about /kənˈsɜːn/(v): lo lắng về

– organize /ˈɔːɡənaɪz/(v): tổ chức

– in order to: để

 8. Từ vựng Unit 8

UNIT 8. COUNTRY LIFE AND CITY LIFE (Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị)

– urban /ˈɜːbən/(n): thuộc về thành thị

– fresh air /freʃ – eə(r) / (n): Không khí trong lành

– government /ˈɡʌvənmənt/(n): chính phủ

– goods /ɡʊdz/(n): hàng hóa

– migrant /ˈmaɪɡrənt/(n): dân di cư

– traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/(n): tắc nghẽn giao thông

– opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n): cơ hội

– to be away /əˈweɪ/: đi xa

– create (v) /kriˈeɪt/: tạo ra

– relative /ˈrelətɪv/(n): họ hàng, bà con

– adequate /ˈædɪkwət/(a): đầy đủ

– permanently /ˈpɜːmənəntli/(adv): vĩnh viễn, mãi mãi

– pressure /ˈpreʃə(r)/(n): áp lực

– event /ɪˈvent/(n): sự kiện

– remote /rɪˈməʊt/(a):xa xôi

– delay /dɪˈleɪ/(v): hoãn lại

– refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/(n): tủ lạnh

– boat /bəʊt/(n): thuyền

– medical facility /ˈmedɪkl/(n): trang thiết bị y tế

– rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/(n): rừng mưa nhiệt đới

– accessible /əkˈsesəbl/(a): có thể sử dụng

– province /ˈprɒvɪns/(n): tỉnh

– definitely /ˈdefɪnətli/(a): xác định

– transport /ˈtrænspɔːt/(n): giao thông

– opinion /əˈpɪnjən/(n): quan điểm, ý kiến

– villa /ˈvɪlə/(n): biệt thự

– balcony /ˈbælkəni/(n): ban công

– mention /ˈmenʃn/(v): đề cập đến

– rural /ˈrʊərəl/(n): thuộc nông thôn

– plentiful /ˈplentɪfl/(a): nhiều

– struggle /ˈstrʌɡl/(v): đấu tranh

– typhoon /taɪˈfuːn/(n): trận bão lớn

– flood /flʌd/(n): lũ lụt

– drought /draʊt/(n): nạn hạn hán

– increase /ɪnˈkriːs/(n): sự gia tăng

– overcrowding /ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ/(n): đông đúc, đông người

– strain /streɪn/(n): sự quá tải (dân số)

– human /ˈhjuːmən/(n): con người

– tragedy /ˈtrædʒədi/(n): bi kịch

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 8 học kì 1. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tuyển tập các đoạn văn viết về sự thay đổi của làng quê bằng Tiếng Anh
  • Các đoạn văn Tiếng Anh miêu tả phòng khách chọn lọc

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button