Lớp 12

Tuyển tập Các câu hỏi về Tiến hóa trong đề thi THPT từ năm 2009 đến 2020 (đề chính thức)

Tuyển tập Các câu hỏi về Tiến hóa trong đề thi THPT từ năm 2009 đến 2020 (đề chính thức) do ban biên tập HOC247 tổng hợp để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng về tiến hóa trong chÆ°Æ¡ng trình Sinh học 12 Ä‘ể chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

CHỦ ĐỀ TIẾN HÓA TRÍCH ĐỀ THI CHÍNH THỨC TỪ 2009 ĐẾN 2020

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009, Mã đề 405

Câu 7: Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cà các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là:

A. tất cả các loài sinh vật hiện nay đều chung một bộ mã di truyền.

B. sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lí khác nhau.

C. sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống.

D. sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

Câu 18: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, đơn vị tiến hóa cơ sở là:

A. cá thể.                              B. tế bào.                     C. bào quan.                D. quần thể.

Câu 24: Cho đến nay, các bằng chứng hóa thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại

A. Nguyên sinh.                     B. Tân sinh.                  C. Trung sinh.                           D. Cổ sinh.

Câu 25: Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là:

A. các yếu tố ngẫu nhiên.       B. giao phối không ngẫu nhiên.   C. đột biến.   D. di – nhập gen.

Câu 27: Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là

A. Moocgan.                         B. Menđen.                  C. Lamac.                    D. Đacuyn.

Câu 32: Trong quá trình hình thành quần thể thích nghi, chọn lọc tự nhiên có vai trò

A. tạo ra các kiểu gen thích nghi.

B. ngăn cản sự giao phối tự do, thúc đẩy sự phân hóa vốn gen trong quần thể gốc.

C. tạo ra các kiểu hình thích nghi.

D. sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

A. Chọn lọc tự nhiên chống alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen lặn khỏi quần thể ngay cả khi ở trạng thái dị hợp.

B. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

C. Chọn lọc tự nhiên chống alen trội có thể nhanh chóng loại alen trội ra khỏi quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên chống alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể ngay sau một thế hệ.

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2009, Mã đề thi: 138

Câu 1: Nói về bằng chứng phôi sinh học (phôi sinh học so sánh), phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.

B. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.

C. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm giống nhau và khác nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.

D. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong giai đoạn đầu, giống nhau ở giai đoạn sau trong quá trình phát triển phôi của các loài.

Câu 3: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là

A. sá»± sống sót của những cá thể thích nghi nhất.

B. sự phát triển và sinh sản của những kiểu gen thích nghi hơn.

C. phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

D. củng cố ngẫu nhiên những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại.

Câu 4: Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là

A. thường biến.          B. biến dị cá thể.          C. Ä‘á»™t biến.      D. biến dị tổ hợp.

Câu 5: Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen trong quần thể ?

A. Giao phối ngẫu nhiên.        B. Các yếu tố ngẫu nhiên.    C. Chọn lọc tá»± nhiên.         D. Đột biến.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất?

A. Quá trình hình thành các hợp chất hữu cÆ¡ cao phân tá»­ đầu tiên diễn ra theo con đường hóa học và nhờ nguồn năng lượng tá»± nhiên.

B. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong đại dương nguyên thủy tạo thành các keo hữu cơ, các keo này có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên.

C. Quá trình phát sinh sự sống (tiến hóa của sự sống) trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

D. Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thủy, từ chất hữu cơ phức tạp.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dễ dẫn đến hình thành loài mới.

B. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và sinh thái luôn luôn diễn ra độc lập với nhau.

C. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và sinh thái rất khó tách bạch nhau, vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lí thì nó cũng đồng thời gặp những điều kiện sinh thái khác nhau.

D. Hình thành loài bằng con đường (cơ chế) lai xa và đa bội hóa luôn luôn gắn liền với cơ chế cách li địa lí.

Câu 17: Trong quá trình tiến hóa, cách li địa lí có vai trò

A. hạn chế sá»± giao phối tá»± do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.

B. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài.

C. làm biến đổi tần số alen của quần thể theo những hướng khác nhau.

D. làm phát sinh các alen mới, qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể.

Câu 31: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cho đến nay, hóa thạch của sinh vật nhân thực cổ nhất tìm thấy thuộc đại

A. Tân sinh.               B. Trung sinh.               C. Thái cổ.                   D. Nguyên sinh.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng về các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa của sinh vật?

A. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng vốn gen của quần thể.

B. Yếu tố ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của sinh vật.

C. Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.

D. Yếu tố ngẫu nhiên luôn đào thải các alen trội và lặn có hại ra khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen có lợi.

Câu 47: Phát biểu nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên?

A. Chọn lọc tá»± nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hÆ¡n so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

B. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi.

C. Chọn lọc tá»± nhiên không thể đào thải hoàn toàn alen trội gây chết ra khỏi quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.

Câu 52: Nội dung nào sau đây nói về cách li sau hợp tử?

A. Các cá thể giao phối với nhau tạo ra hợp tử, nhưng hợp tử không phát triển thành con lai.

B. Các cá thể có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau, nên không giao phối với nhau.

C. Các cá thể sống ở những sinh cảnh khác nhau, nên không giao phối với nhau.

D. Các cá thể có những tập tính giao phối riêng, nên thường không giao phối với nhau.

Câu 54: Quần thể cây tứ bội được hình thành từ quần thể cây lưỡng bội có thể xem như loài mới vì

A. cây tứ bội giao phấn với cây lưỡng bội cho đời con bất thụ.

B. cây tứ bội có khả năng sinh sản hữu tính kém hơn cây lưỡng bội.

C. cây tứ bội có khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh hơn cây lưỡng bội.

D. cây tứ bội có cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản lớn hơn cây lưỡng bội.

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010, Mã đề thi 864

Câu 8: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở

A. kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh.                                  B. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.

C. kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh.                 D. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

Câu 9: Loài bông của châu Âu có 2n = 26 NST đều có kích thước lớn, loài bông hoang dại ở Mĩ có 2n = 26 NST đều có kích thước nhỏ. Loài bông trồng ở Mĩ được tạo ra bằng con đường lai xa và đa bội hóa giữa loài bông của châu Âu với loài bông hoang dại ở Mĩ. Loài bông trồng ở Mĩ có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là

A. 26 NST lớn và 13 NST nhỏ.                     B. 26 NST lớn và 26 NST nhỏ.

C. 13 NST lớn và 13 NST nhỏ.                     D. 13 NST lớn và 26 NST nhỏ.

Câu 16: Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

A. CH4, NH3, H2 và hÆ¡i nước.                                   B. N2, NH3, H2 và hÆ¡i nước.

C. CH4, CO2, H2 và hÆ¡i nước.                                   D. CH4, CO, H2 và hÆ¡i nước.

Câu 26: Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể

A. luôn làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.

B. làm thay đổi tần số các alen  không theo một hướng xác định.

C. luôn là tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

D. không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Câu 30: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên

A. làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác định.

B. phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

C. tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình của sinh vật.

D. làm xuất hiện các alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.

Câu 33: Trong các cơ chế cách li sinh sản, cách li trước hợp tử thực chất là

A. ngăn cản hợp tử phát triển thành con lai hữu thụ.

B. ngăn cản sá»± thụ tinh tạo thành hợp tá»­.

C. ngăn cản con lai hình thành giao tá»­.           

D. ngăn cản hợp tử phát triển thành con lai.

Câu 35: Bằng chứng nào sau đây không Ä‘ược xem là bằng chứng sinh học phân tá»­?

A. Các cÆ¡ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

Câu 38: Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không Ä‘úng?

A. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa phổ biến ở thực vật.

B. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

C. Hình thành loài là quá trình tích lũy các biến đổi đồng loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật.

D. Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển xa.

Câu 47: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen có hại ra khỏi quần thể khi

A. chọn lọc chống lại alen lặn.                                    B. chọn lọc chống lại alen trội.

C. chọn lọc chống lại thể dị hợp.                                D. chọn lọc chống lại thể đồng hợp lặn.

Câu 50: Trong các loại cách li  trước hợp tá»­, cách li tập tính có đặc điểm:

A. Các cá thể của các loài khác nhau có thể sinh sản vào những mùa khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau.

B. Các cá thể của các loài khác nhau có thể có những tập tính giao phối riêng nên chúng thường không giao phối với nhau.

C. Mặc dù sống trong cùng một khu vá»±c địa lí nhÆ°ng các cá thể của các loài có họ hàng gần gÅ©i và sống trong những sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

D. Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể có cấu tạo các cÆ¡ quan sinh sản khác nhau nên chúng không thể giao phối với nhau.

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011, Mã đề thi: 625

Câu 7:  Hiện nay có một số bằng chứng chứng tỏ: Trong lịch sá»­ phát sinh sá»± sống trên Trái Đất, phân tá»­ được dùng làm vật chất di truyền (lÆ°u giữ thông tin di truyền) đầu tiên là:

    A. ADN và sau đó là ARN.                                    B. ARN và sau đó là ADN.

    C. prôtêin và sau đó là ADN.                                 D. prôtêin và sau đó là ARN.

Câu 26: Trong lịch sá»­ phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngá»± trị ở:

    A. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh.             B. kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh.

    C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.                               D. kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh.

Câu 27: Khi nói về tiến hoá nhỏ, phát biểu nào sau đây là không Ä‘úng?

A. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể) đưa đến sá»± hình thành loài mới.

B. Kết quả của tiến hoá nhỏ sẽ dẫn tới hình thành các nhóm phân loại trên loài.

C. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới xuất hiện.

D. Tiến hoá nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.

Câu 28: Cho những ví dụ sau:

    (1) Cánh dÆ¡i và cánh côn trùng.                              (2) Vây ngá»±c của cá voi và cánh dÆ¡i.

    (3) Mang cá và mang tôm.                                      (4) Chi trước của thú và tay người.

    Những ví dụ về cÆ¡ quan tÆ°Æ¡ng đồng là:

    A. (1) và(3).                   B. (1) và (4).                    C. (1) và (2).                  D. (2) và (4).

Câu 31: Cho các nhân tố sau:

    (1) Giao phối không ngẫu nhiên.                              (2) Chọn lọc tá»± nhiên.

    (3) Đột biến gen.                                                    (4) Giao phối ngẫu nhiên.

    Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là:

    A. (2) và (3).                  B. (3) và (4).                    C. (1) và (4).                  D. (2) và (4).

Câu 33: Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, giải thích nào sau đây về sá»± xuất hiện bướm sâu đo bạch dÆ°Æ¡ng màu đen (Biston betularia) ở vùng ManchetxtÆ¡ (Anh) vào những năm cuối thế ká»· XIX, ná»­a đầu thế ká»· XX là đúng?

A. Dạng đột biến quy định kiểu hình màu đen ở bướm sâu đo bạch dÆ°Æ¡ng đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên từ trước và được chọn lọc tá»± nhiên giữ lại.

B. Môi trường sống là các thân cây bạch dÆ°Æ¡ng bị nhuộm đen đã làm phát sinh các đột biến tÆ°Æ¡ng ứng màu đen trên cÆ¡ thể sây đo bạch dÆ°Æ¡ng.

C. Khi sá»­ dụng thức ăn bị nhuộm đen do khói bụi đã làm cho cÆ¡ thể bướm bị nhuộm đen.

D. Tất cả bướm sây đo bạch dương có cùng một kiểu gen, khi cây bạch dương có màu trắng thì bướm có màu trắng, khi cây có màu đen thì bướm có màu gen.

Câu 35: Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên

    A. làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

    B. làm thay đổi tần số alen nhÆ°ng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

    C. chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

    D. làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.

Câu 41: Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, khi nói về chọn lọc tá»± nhiên, phát biểu nào sau đây không Ä‘úng?

A. Chọn lọc tá»± nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen.

C. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

D. Chọn lọc tá»± nhiên làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.

Câu 42: Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sá»­ dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, đây là bằng chứng chứng tỏ:

    A. các gen của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau.

    B. tất cả các loài sinh vật hiện nay là kết quả của tiến hoá hội tụ.

    C. prôtêin của các loài sinh vật khác nhau đều giống nhau.

    D. Các loài sinh vật hiện nay đã được tiến hoá từ một tổ tiên chung.

Câu 56: Trường hợp nào sau đây thuộc cÆ¡ chế cách li sau hợp tá»­?

A. Các nhóm cá thể thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau sinh sản ở các mùa khác nhau nên không giao phối với nhau.

B. Hợp tá»­ được tạo thành và phát triển thành con lai nhÆ°ng con lai lại chết non, hoặc con lai sống được đến khi trưởng thành nhÆ°ng không có khả năng sinh sản.

C. Các cá thể sống ở hai khu vá»±c địa lí khác nhau, yếu tố địa lí ngăn cản quá trình giao phối giữa các cá thể.

D. Các cá thể sống trong một môi trường nhÆ°ng có tập tính giao phối khác nhau nên bị cách li về mặt sinh sản.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011, Mã đề thi: 385

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không Ä‘úng khi nói về tiến hóa nhỏ?

A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tÆ°Æ¡ng đối hẹp, trong thời gian lịch sá»­ tÆ°Æ¡ng đối ngắn.

B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sá»± hình thành loài mới.

C. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thá»±c nghiệm.

D. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.

Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhÆ°ng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tá»­ và giảm dần tỉ lệ dị hợp tá»­?

A. Chọn lọc tá»± nhiên.                 B. Giao phối gần.              C. Di – nhập gen.                D. Äá»™t biến.

Câu 14: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu sÆ¡ cấp chủ yếu cung cấp cho chọn lọc tá»± nhiên là

A. thường biến.   B. Ä‘á»™t biến nhiễm sắc thể.                        C. Ä‘á»™t biến gen.  D. biến dị tổ hợp.

Câu 18: Lừa đực giao phối với ngá»±a cái để ra con la không có khả năng sinh sản. Đây là ví dụ về

A. cách li sinh thái.    B. cách li tập tính.      C. cách li sau hợp tá»­.      D. cách li cÆ¡ học.

Câu 19: Trong lịch sá»­ phát sinh và phát triển của sá»± sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

A. Ä‘ại Tân sinh.      B. Ä‘ại Nguyên sinh.                              C. Ä‘ại Cổ sinh.     D. Ä‘ại Trung sinh.

Câu 26 : Trong quá trình tiến hóa, nếu giữa các quần thể cùng loài đã có sá»± phân hóa về vốn gen thì dạng cách li nào sau đây khi xuất hiện giữa các quần thể này sẽ đánh dấu sá»± hình thành loài mới?

A. Cách li tập tính.                B. Cách li địa lí.           C. Cách li sinh thái.           D. Cách li sinh sản.

Câu 35: Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sá»­ dụng chung một loại mã di chuyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng chứng tiến hóa về:

A. phối sinh học.     B. Ä‘ịa lý sinh vật học.                C. sinh học phân tá»­.      D. giải phẫu so sánh.

Câu 42:  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cÆ¡ sở ở các loài giao phối là:

A. tế bào.               B. cá thể.                     C. quần thể.                  D. quần xã.

Câu 43: Cho các dấu hiệu về chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài nhÆ° sau:

(1) Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.

(2) Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở nên gián đoạn

(3) Khu phân bố mở rộng và liên tục

(4) Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp

(5) Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng là diệt vong

      Các dấu hiệu phản ánh chiều hướng thoái bộ sinh học của từng nhóm là:

A. (1), (3) và (5).      B. (1), (3) và (4).         C. (2), (4) và (5).         D. (1), (2) và (4).

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012, Mã đề 815

Câu 21: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

A. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh.                     B. kỉ Triat (Tam điệp) của đại Trung sinh.

C. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh.  D. kỉ Đệ tứ (Thứ tÆ°) của đại Tân sinh.

Câu 30: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Cánh dÆ¡i và tay người.                              B. Gai xÆ°Æ¡ng rồng và gai hoa hồng.

C. Mang cá và mang tôm.                              D. Cánh chim và cánh côn trùng.

Câu 33: Năm 1953, MilÆ¡ và Urây  đã làm thí nghiệm  để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan. Trong thí nghiệm này, loại khí nào sau đây không Ä‘ược sá»­ dụng để tạo môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất?

A. CH4.                     B. H2.                          C. NH3.           D. O2.

Câu 36: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hóa?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.      B. Äá»™t biến.     C. Di – nhập gen.          D. Chọn lọc tá»± nhiên.

Câu 42: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới.

B. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở động vật.

C. Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới.

D. Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới

Câu 46:  Cho các nhân tố sau:

(1) Đột biến. (2) Chọn lọc tá»± nhiên   (3) Các yếu tố ngẫu nhiên  (4) Giao phối ngẫu nhiên

 Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là

A. (3) và (4).                         B. (1) và (4).                C. (1) và (2).                            D. (2) và (4).

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013, Mã đề 469

Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể?

A. Chọn lọc tá»± nhiên.                                                         B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Đột biến.                                                                       D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 10: Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

       (1) Tiến hóa tiền sinh học.              (2) Tiến hóa hóa học.                (3) Tiến hóa sinh học.

       Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tá»± đúng là:

A. (3) → (2) → (1).        B. (2) → (3) → (1).   C. (1) → (2) → (3).            D. (2) → (1) → (3).

Câu 31: Kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành nên

      A. loài mới.                          B. bộ mới.                       C. họ mới.                          D. chi mới.

Câu 36: Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật theo một hướng xác định?

A. Giao phối không ngẫu nhiên                       B. Chọn lọc tá»± nhiên                

C. Đột biến                                                   D. Di – nhập gen

Câu 37: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đếu sá»­ dụng chung một bộ mã di truyền.                      

B. Prôtêin của các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.                      

C. ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit        .          

D. Tất cả các cơ thể sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

Câu 46: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật một cách đột ngột?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                                          B. Chọn lọc tá»± nhiên.

C. Đột biến.                                                                       D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013, Mã đề thi 528

Câu 3: Đặc điểm chung của nhân tố đột biến và di – nhập gen là

A. không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

B. có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.

C. làm giảm tính đa dạng di truyền trong quần thể.

D. luôn là tăng tần số kiểu gen dị hợp trong quần thể.

Câu 5: Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học không có sự tham gia của nguồn năng lượng nào sau đây?

A. Năng lượng từ hoạt động của núi lá»­a.                   

B. Năng lượng từ bức xạ mặt trời.

C. Năng lượng từ sự phóng điện trong tự nhiên.

D. Năng lượng giải phóng từ quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào.

Câu 8: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật di cư lên cạn là đặc điểm sinh vật điển hình ở

A. kỉ Đệ tam.             B. kỉ Tam điệp.                        C. kỉ Phấn trắng.           D. kỉ Silua.

Câu 13: Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

A. Cánh dÆ¡i.              B. Vây cá chép.                                   C. Cánh bướm.            D. Cánh ong.

Câu 16: Trong một hồ ở châu Phi, người ta thấy có hai loài cá rất giống nhau về các đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ và một loài màu xám. Mặc dù cùng sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau. Tuy nhiên khí nuôi các cá thể của hai loài này trong một bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm cho chúng có màu giống nhau thì chúng lại giao phối với nhau và sinh con. Dạng cách li nào sau đây làm cho hai loài này không giao phối với nhau trong điều kiện tự nhiên?

A. Cách li sinh thái.                B. Cách li địa lí.            C. Cách li cÆ¡ học.         D. Cách li tập tính.

Câu 18: Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

B. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alen trội.

C. Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thể.

D. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.

Câu 28: Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa là

A. đột biến gen.         B. đột biến nhiễm sắc thể.         C. biến dị cá thể.          D. thường biến.

Câu 43: Do các trở ngại địa lí, từ một quần thể ban đầu được chia thành nhiều quần thể cách li với nhau. Nếu các nhân tố tiến hóa làm phân hóa vốn gen của các quần thể này đến mức làm xuất hiện các cơ chế cách li sinh sản thì loài mới sẽ hình thành. Đây là quá trình hình thành loài mới bằng con đường

A. lai xa và đa bội hóa.          B. cách li tập tính.         C. cách li sinh thái.        D. cách li địa lí.

Câu 45: Theo quan niệm hiện đại, tần số alen của một gen nào đó trong quần thể có thể bị thay đổi nhanh chóng khi

A. các cá thể trong quần thể giao phối không ngẫu nhiên.

B. gen dễ bị đột biến thành các alen khác nhau.

C. các cá thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên.                  D. kích thước quần thể giảm mạnh.

Câu 55: Theo quan niệm hiện đại, kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành nên

A. kiểu gen mới.                    B. alen mới.                  C. ngành mới.               D. loài mới.

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014, Mã đề 426

Câu 5: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hóa hóa học?

A. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản.

B. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy).

C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản.

D. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic.

Câu 8: Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là

A. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể.

B. tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

C. tạo các alen mới, làm phong phú vốn gen của quần thể.     D. quy định chiều hướng tiến hóa.

Câu 9: Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên

A. trực tiếp tạo ra các tổ hợp gen thích nghi trong quần thể.

B. không tác động lên từng cá thể mà chỉ tác động lên toàn bộ quần thể.

C. vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

D. chống lại alen lặn sẽ nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể.

Câu 22: Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu của quá trình tiến hóa là

A. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.                          B. đột biến gen.

C. biến dị cá thể.                                                    D. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Câu 23: Các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.

B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối ngẫu nhiên và các cÆ¡ chế cách li.         D. Đột biến và di – nhập gen.

Câu 28: Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

B. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

D. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.

Câu 32: Một quần thể côn trùng sống trên loài cây M. Do quần thể phát triển mạnh, một số cá thể phát tán sang loài cây N. Những cá thể nào có sẵn các gen đột biến giúp chúng khai thác được thức ăn ở loài cây N thì sống sót và sinh sản, hình thành nên quần thể mới. Hai quần thể này sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau. Qua thời gian, các nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể tới mức làm xuất hiện cách li sinh sản và hình thành nên loài mới. Đây là ví dụ về hình thành loài mới

    A. bằng cách li sinh thái.                                       B. bằng tá»± đa bội.

    C. bằng lai xa và đa bội hóa.                                   D. bằng cách li địa lí.

Câu 41: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

C. Tiến hóa nhỏ sẽ không xảy ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

D. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật.

Câu 45: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại,

A. sự cách li địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

B. các quần thể sinh vật trong tự nhiên chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi bất thường.

C. những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những thay đổi của ngoại cảnh đều di truyền được.

D. mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa.

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2014, Mã đề thi 197

Câu 11: Trong các nhân tố tiến hoá sau, có bao nhiêu nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể?

(1) Đột biến.                          (2) Giao phối không ngẫu nhiên.

(3) Di-nhập gen.                    (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.                    (5) Chọn lọc tá»± nhiên.

A. 4.                         B. 1.                            C. 2.                            D. 3.

Câu 18: Khi nói về bằng chứng tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một nguồn gốc gọi là cơ quan tương tự.

B. Cơ quan thoái hoá phản ánh sự tiến hoá đồng quy (tiến hoá hội tụ).

C. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nuclêôtit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại.

D. Tất cả vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Câu 26: Trong quá trình tiến hoá, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò

A. Có thể làm xuất hiện alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. Làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Làm cho một gen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

D. Quy định chiều hướng tiến hoá.

Câu 34: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hình thành loài bằng cách li địa lý có thể có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lý.

C. Hình thành loài bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất.

D. Hình thành loài bằng cơ chế lai xa và đa bội hoá chỉ diễn ra ở động vật.

Câu 35: Nhân tố nào sau đây cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá của sinh giới?

A. Chọn lọc tá»± nhiên.                         B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Đột biến.                                                  D. Các cÆ¡ chế cách ly.

Câu 38: Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh và bò sát phát sinh ở kỉ

A. Cacbon.               B. Krêta.                      C. Pecmi.                     D. Ocđôvic.

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015, Mã đề 159

Câu 6: Đối với quá trình tiến hoá, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò

A. làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

C. định hướng quá trình tiến hoá.                    D. tạo ra các kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi.

Câu 7: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hoá trực tiếp?

A. Di tích của thực vật sống trong ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng Ninh.

B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. Chi trước của mèo và của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

D. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglobin của người và tinh tinh giống nhau.

Câu 17: Theo thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hoá.

B. Các quần thể sinh vật chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống thay đổi.

C. Những quần thể cùng loài sống cách ly với nhau về mặt địa lý mặc dù không có tác động của các nhân tố tiến hoá vẫn có thể dẫn đến hình thành loài mới.

D. Khi các quần thể khác nhau cùng sống trong một khu vưc địa lí, các cá thể của chúng giao phối với nhau sinh con lai bất thụ thì có thể xem đây là dấu hiệu của cách ly sinh sản.

Câu 19: Trên quần đảo Galapagos có 3 loài sẻ cùng ăn hạt:

– Ở một hòn đảo (đảo chung) có 3 loài sẻ cùng sinh sống, kích thước mỏ của 3 loài này rất khác nhau nên chúng sá»­ dụng các loại hạt có kích thước khác nhau, phù hợp với kích thước mỏ của mỗi loài.

– Ở các hòn đảo khác (các đảo riêng), mỗi hòn đảo chỉ có một trong ba loài sẻ này sinh sống, kích thước mỏ của các cá thể thuộc mỗi loài lại khác với kích thước mỏ của các cá thể cùng loài đang sinh sống ở hòn đảo chung.

Nhận định nào sau đây về hiện tượng trên sai?

A. Kích thước mỏ có sự thay đổi bởi áp lực chọn lọc tự nhiên dẫn đến giám bớt sự cạnh tranh giữa 3 loài sẻ cùng sống ở hòn đảo chung.

B. Sự phân li ổ sinh thái dinh dưỡng của 3 loài sẻ trên hòn đảo chung giúp chúng có thể chung sống với nhau.

C. Kích thước khác nhau của các loại hạt mà 3 loài sẻ này sử dụng làm thức ăn ở hòn đảo chung là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi về kích thước mỏ của 3 loài sẻ.

D. Sự khác biệt về kích thước mỏ giữa các cá thể đang sinh sống ở hòn đảo chung so với các cá thể cùng loài ở hòn đảo riêng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên theo các hướng khác nhau.

Câu 36: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

  1. . Chọn lọc tự nhiên luôn làm thay đổi đột ngột tần số a len và thành phần kiểu gen của quần thể.
  2. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa .
  3. . Các yếu  tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sá»± đa dạng di truyền nên không có vai trò đối với tiến hóa.
  4. . Khi không có tác động của đột biến, chọn lọc tự nhiên và di – nhập gen thì tần số a len và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016, Mã đề thi 147

Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể? A

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Giao phối ngẫu nhiên.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Đột biến.

Câu 10: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở

A. kỉ Jura.                       B. kỉ Pecmi.                       C. kỉ Đêvôn.                     D. kỉ Cambri.

Câu 12: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể.

C. Di – nhập gen có thể mang đến những alen đã có sẵn trong quần thể.

D. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 17: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.

(3) Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(4) Chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 23: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, trong các phát biểu sau về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.

(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

(3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội.

(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 24: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.

B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017, Mã đề thi 201

Câu 81. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Đột biến.                                                     B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tá»± nhiên.                                        D. Các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 84. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

A. Kỉ Silua.                  B. Kỉ Đêvôn.                C. Kỉ Pecmi.                D. Kỉ Ocđôvic.

Câu 90. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?

A. Quy định chiều hướng tiến hóa.

B. Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

C. Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

D. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

Câu 93. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.

B. Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.

C. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

D. Có thể làm giảm tính đa dạng tính di truyền của quần thể.

Câu 94. Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly địa lý, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.

B. Cách ly địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

C. Cách ly địa lý luôn dẫn đến cách ly sinh sản và hình thành nên loài mới.

D. Cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018, Mã đề thi 201

Câu 90: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là

A. chọn lọc tá»± nhiên. B. đột biến. C. di – nhập gen. D. giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 91: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?

A. Đại Cổ sinh. B. Đại Nguyên sinh. C. Đại Tân sinh. D. Đại Trung sinh.

Câu 93: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

D. Di – nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.

Câu 106: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F có 84% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018, Mã đề thi 202

Câu 86: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Nguyên sinh. B. Đại Cổ sinh. C. Đại Trung sinh. D. Đại Tân sinh.

Câu 87: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Chọn lọc tá»± nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Di – nhập gen.

Câu 95: Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

D. Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.

Câu 107: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F có 75% số cá thể mang alen a.

II. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ có tác động của di – nhập gen thì tần số các alen luôn thay đổi theo một hướng xác định.

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018, Mã đề thi 203

Câu 85: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Đại Trung sinh. B. Đại Cổ sinh. C. Đại Nguyên sinh. D. Đại Tân sinh.

Câu 88: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là

A. đột biến gen. B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể. C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. D. biến dị tổ hợp.

Câu 95: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

Câu 108: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F có 60% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể làm tăng tần số alen A.

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018, Mã đề thi 204

Câu 90: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh loài người?

A. Đại Cổ sinh. B. Đại Trung sinh. C. Đại Nguyên sinh. D. Đại Tân sinh.

Câu 91: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Đột biến. D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 96: Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.

B. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.

C. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá.

D. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.

Câu 104: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F có 60% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì có thể làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018, Mã đề thi 205

Câu 83: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại nào sau đây?

A. Đại Cổ sinh. B. Đại Nguyên sinh. C. Đại Tân sinh. D. Đại Trung sinh.

Câu 88: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là

A. đột biến số lượng nhiễm sắc thể. B. biến dị tổ hợp. C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. D. đột biến gen.

Câu 98: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

Câu 102: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F có 60% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

 IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể làm tăng tần số alen A.

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018, Mã đề thi 206

Câu 84: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Đột biến.

Câu 86: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh loài người?

A. Đại Nguyên sinh. B. Đại Cổ sinh. C. Đại Trung sinh. D. Đại Tân sinh.

Câu 96: Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.

B. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.

C. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.

D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá.

Câu 103: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F có 60% số cá thể mang alen A.

II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì có thể làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 1.               B. 3.               C. 4.                 D. 2.

SINH HỌC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019, Mã đề thi 202

Câu 84. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm?

       A. Giao phối ngẫu nhiên.                                                B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

       C. Đột biến gen.                                                             D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 86. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở

       A. đại Thái cổ.                    B. đại Trung sinh.                C. đại Tân sinh.                   D. đại Nguyên sinh.

Câu 103. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,64 AA : 0,27 Aa : 0,09 aa. Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai về quần thể này?

       A. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì tần số alen A có thể thay đổi.

       B. Nếu có tác động của chọn lọc tá»± nhiên thì tần số kiểu hình trội có thể bị giảm mạnh.

C. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số các kiểu gen không thay đổi qua tất cả các thế hệ.

       D. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

Câu 109. Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của một quần thể thuộc loài này qua các thế hệ thu được kết quả ở bảng sau:

Thành phần kiểu gen

Thế hệ P

Thế hệ F1

Thế hệ F2

Thế hệ F3

Thế hệ F4

AA

7/10

16/25

3/10

1/4

4/9

Aa

2/10

8/25

4/10

2/4

4/9

aa

1/10

1/25

3/10

1/4

1/9

 

       Giả sá»­ sá»± thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

              I. Quần thể này là quần thể tá»± thụ phấn.

              II. Sá»± thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 có thể do di – nhập gen.

III. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi đã làm cho tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F3 không còn khả năng sinh sản.

              IV. Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc nhÆ° ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 9/16.

       Theo lý thuyết, trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng?

       A. 1.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019, Mã đề thi 203

Câu 82. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

       A. Chọn lọc tá»± nhiên.                                                     B. Di – nhập gen.

       C. Giao phối không ngẫu nhiên.                                      D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 89. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hoa xuất hiện ở

       A. Đại Cổ sinh.                   B. Đại Trung sinh.               C. Đại Nguyên sinh.            D. Đại Tân sinh.

Câu 103. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Cho biết alen A là trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai về quần thể này?

       A. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì tần số alen A có thể thay đổi.

B. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

C. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số các kiểu gen không thay đổi qua tất cả các thế hệ.

       D. Nếu có tác động của chọn lọc tá»± nhiên thì tần số kiểu hình trội có thể bị giảm mạnh.

Câu 111. Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của một quần thể thuộc loài này qua các thế hệ thu được kết quả ở bảng sau:

Thành phần kiểu gen

Thế hệ P

Thế hệ F1

Thế hệ F2

Thế hệ F3

Thế hệ F4

AA

7/10

16/25

3/10

1/4

4/9

Aa

2/10

8/25

4/10

2/4

4/9

aa

1/10

1/25

3/10

1/4

1/9

 

       Giả sá»­ sá»± thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

       I. Quần thể này là quần thể giao phối ngẫu nhiên.

       II. Sá»± thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 có thể do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

III. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F3 không còn khả năng sinh sản.

       IV. Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc nhÆ° ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 1/16.

       Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

       A. 1.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020, Mã đề: 213

Câu 88: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen có lợi ra khỏi quần thể?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                                        B. Chọn lọc tá»± nhiên.

C. Giao phối ngẫu nhiên.                                                          D. Đột biến.

Câu 91: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?

A. Đột biến.                                  B. Chọn lọc tá»± nhiên.           C. Di – nhập gen.                 D. Giao phối ngẫu

Câu 100: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư phát sinh ở đại

A. Cổ sinh.                          B. Tân sinh.                         C. Nguyên sinh.                  D. Thái cổ.

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020, Mã đề thi 216

Câu 96: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, côn trùng phát sinh ở đại

A. Thái cổ.                           B. Trung sinh,               C. Tân sinh.                  D. Cổ sinh.

Câu 99: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                         B. Giao phối ngẫu nhiên,

C. Chọn lọc tá»± nhiên.                                                D. Di – nhập gen.

Câu 100: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Giao phối ngẫu nhiên.       B. Đột biển.                 C. Chọn lọc tá»± nhiên.    D. Di – nhập gen.

KÌ  THI  TỐT  NGHIỆP  TRUNG  HỌC  PHỔ  THÔNG  NĂM  2020, Mã đề 224   

Câu 89: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, côn trùng phát sinh ở đại

  A. Trung sinh.          B. Tân sinh.                C. Cổ sinh.                 D. Thái cổ.

Câu 97: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

  A. Giao phối ngẫu nhiên.      B. Di – nhập gen.      C. Đột biến.       D. Chọn lọc tá»± nhiên.

Câu 98: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?

  A. Di – nhập gen.    B. Giao phối ngẫu nhiên.    C. Các yếu tố ngẫu nhiên.     D. Chọn lọc tá»± nhiên.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tuyển tập Các câu hỏi về Tiến hóa trong đề thi THPT từ năm 2009 đến 2020 (đề chính thức). Äá»ƒ xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • PhÆ°Æ¡ng pháp giải dạng Tính số loại kiểu gen của mỗi gen trong quần thể Sinh học 12
  • Tổng hợp Một số công thức Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sinh học 12

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button