Lập trình pascal

Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản bằng Pascal

Ta đã tìm hiểu về xóa kí tự trắng thừa trong xâu, hôm nay ta sẽ mở rộng thuật toán sang xóa kí tự trắng thừa trong văn bản, đây là một bài toán hết sức thực tế phải không các bạn vì có rất nhiều các văn bản trong quá trình đánh máy gặp lỗi thừa khoảng trắng, chương trình của chúng ta sẽ giúp sửa hết các lỗi này. hãy tham khảo ngay bài viết cách xóa file trong pascal dưới đây cùng với onthihsg nhé.

VIdeo hướng dẫn xóa ký tự trong xâu pascal

Hướng dẫn viết chương trình cách xóa file trong pascal

Bài toán: Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản

Dữ liệu vào file: del_32vb.INP chứa một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32vb.OUT là văn bản sau khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

del_32vb.intdel_32vb.out
     Nguyen    van   an

Pham quang             teo

Le        trung          kien

Nguyen van an

Pham quang teo

Le trung kien

Tìm hiểu về hai hàm EOLn() và EOF()

Trước hết ta cùng tìm hiểu hai hàm EOLn(F) (end of Line) và EOF(F) (End Of File)

  • EOLn(F) chỉ cho hai giá trị là True và False. Nếu hàm cho giá trị True có nghĩa con trò văn bản đang ở cuối dòng trong văn bản, còn  False thì chưa ở cuối dòng.
  • EOF(F) cũng cho hai giá trị là True và False. Nếu hàm cho giá trị True có nghĩa con trò văn bản đang ở cuối văn bản, còn  False thì chưa ở cuối văn bản.

Vì khi xử lý dữ liệu kiểu văn bản Text ta phải đọc từ trên xuống, hết dòng này đến dòng khác cho tới khi hết văn bản, nên hai hàm này sẽ giúp ta kiểm tra để làm điều đó.

Vì bài toán có cho điều kiện mỗi dòng không quá 255 kí tự  nên ta dùng một biến String đọc vừa đủ dòng vì vậy không cần dùng hàm EOLn(F).

Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản bằng Pascal

Ý tưởng chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản

– Lặp lại thao tác: Đọc từng dòng vào xâu s -> xử lí -> ghi kết quả

– Sử dụng hàm EOF(f) để kiểm tra xem đã đọc hết file chưa (EOF(f) = true là đã ở cuối file)

Như vậy bài toán tương tự như xóa kí tự trắng thừa trong xâu, chỉ thêm một vòng lặp để đọc hết các dòng văn bản mà thôi.

Chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản bằng Pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button