Lớp 10

Vocabulary and Grammar Revision for Unit 1 Tiếng Anh 10

Dưới đây là nội dung tài liệu Vocabulary and Grammar Revision for Unit 1 Tiếng Anh 10 giúp các em học sinh lớp 10 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kÄ© năng làm bài để khái quát những nội dung trọng tâm của Unit 1 Tiếng Anh 10 cÅ©ng nhÆ° chuẩn bị cho các kì thi sắp đến được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ có ích với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

VOCABULARY AND GRAMMAR REVISION FOR UNIT 1 TIẾNG ANH 10

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF ………. (Một ngày trong cuộc sống của….)

PHẦN I: TỔNG KẾT TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP

A . VOCABULARY

1. daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày

2. bank /bæŋk/ (n) (n): bờ

3. boil /bɔɪl/ (v): luộc, đun sôi(nước)

4. plough /plaʊ/ (v): cày( ruộng)

5. harrow /ˈhærəʊ/ (v): bừa(ruộng)

6. plot of land (np): thá»­a ruộng

7. fellow peasant /ˈfeləʊ ˈpeznt/ (np): bạn nông dân

8. lead /liːd/ (v): dẫn, dắt(trâu)

9. buffalo /ˈbʌfələʊ/ (n): con trâu

10. field /fiːld/ (n):đồng ruộng, cánh đồng

11. pump /pʌmp/ (v): bÆ¡m(nước)

12. chat /tʃæt/ (v) = talk in a friendly way: nói chuyện phím, tán gẫu

13. crop /krɒp/ (n): vuÌ£, mùa

14. do the transplanting /træns’plɑ:ntin/ (vp): cấy( lúa)

15. contented with /kənˈtentɪd/ (adj) = satisfied with /’sætisfaid/ (adj): hài lòng

16. go off (phr.v) =ring (v): reo leo, reng lên (chuông)

17. get ready /get ‘redi/ (vp) = prepare /pri’peə/ (v): chuẩn bị

18. disappointed with /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ (adj): thất vọng

19. interested in /ˈɪntrəstɪd/ (adj): thích thú, quan tâm

20. local tobacco /’loukəl tə’bækou/ (n): thuốc lào

21. cue /kjuː/ (n): sá»± gợi ý, lời ám chỉ

22. alarm /əˈlɑːm/(n) = alarm clock (np): đồng hồ báo thức

23. break /breɪk/ (n): sá»± nghỉ ngÆ¡i

24. take an hour’s rest (vp): nghỉ ngÆ¡i 1 tiếng

25. take a short rest (vp): nghỉ ngÆ¡i ngắn

26. neighbour /ˈneɪbə(r)/ (n): người láng giềng

27. option /ˈɒpʃn/(n) (n):sÆ°Ì£ choÌ£n lÆ°Ì£a, quyền lÆ°Ì£a choÌ£n

28. go and see (vp) = visit /’vizit/ (v): viếng thăm

29. occupation /ɒkjuˈpeɪʃn/ (n) = job /dʒɔb/ (n): nghề nghiệp, công việc

B. GRAMMAR

– THE SIMPLE PAST TENSE (Quá khứ đơn)

Thì Quá khứ đơn được dùng diễn tả:

1. Sá»± kiện đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

E.g.: He visited that ancient pagoda.

(Ông ấy đã thăm ngôi chùa cổ đó.)

2. Sá»± kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể / xác định trong quá khứ: 

Trong câu có từ nhÆ°: last, yesterday, ago, the other day (một ngàỵ nọ, vài ngày trước đây), once (trước đây), once upon a time (ngày xÆ°a), just now (vừa rồi),…

E.g.: What did you do last summer?

(Mùa hè qua bạn làm gì?)

They built this school over one hundred years ago.

(Họ xây dựng trường này cách nay hơn 100 năm.)

3. Sá»± kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

E.g.: He worked in a restaurant for five months.

(Anh ấy đã làm việc ớ một nhà hàng 5 tháng.)

Where did he live from 2001 to 2003?

(Từ năm 2001 đến 2003 ông ấy sống ở đâu?)

4. Một thói quen trong quá khứ và đã chấm dứt (a past habit).

E.g.: When he was young, he went swimming every afternoon.

(Khi anh ấy còn trẻ, anh ấy đi bơi mỗi buối trưa.)

5. Sự kiện xảy ra đồng thời hay sau một hành động khác trong quá khứ.

E.g.: Lan studied English when she was in Australia.

(Lan học tiếng Anh khi cô ấy ở Úc.)

She opened the door and went out into the garden.

(Cô ấy mở cửa và đi ra vườn.)

6. á»ž mệnh đề theo sau “It’s (high /about) time …”

E.g.: It’s time we gave up the obsolete system of education.

(Đến lúc chúng ta bỏ hệ thống giáo dục lỗi thời.)

It’s high time they changed the way of working.

(Đến thời điểm họ tltay đổi cách làm việc.)

7. á»Ÿ mệnh đề theo sau “SINCE”, chỉ khởi điểm.

E.g.: Since he left school, he’s worked in a construction company                                            

(Từ khi anh ấy tốt nghiệp, anh ấy làm việc ở một công ty xây dựng.)

She has been a vegetarian since she was a small child.

(Cô ấy là người ăn chay từ khi còn là một đứa bé.)

Nếu sá»± kiện vẫn còn liếp tục đến hiện tại, chúng ta có thế dùng Thì Hiện tại hoàn thành đơn hoặc tiếp diễn (present pcrfect simple or continuous).

E.g.: Since he’s lived/has been living here, he’s been working as a waiter in a restaurant

(Từ khi anh ấy sống ở đây, anh ấy làm bồi bàn ở một nhà hàng.)

– THE SIMPLE PRESENT TENSE (Hiện tại đơn)

Thì Hiện tại đơn được dùng diễn tả:

1. Sá»±  kiện lặp đi lặp lại (a repeated event) hay một thói quen (a habit); trong câu có những trạng từ tần xuất nhÆ°: always, usually, often, frequently (thường xuyên), generally (nói chung). every…. once a week / month/ year,… every two/ five days….

e.g.: He usually has tea early in the morning.

Tạm dịch: Ông ấy thường thường uống trà sáng sớm.

That man frequently goes walking in the park.

Tạm dịch: Người đàn ông đó thường xuyên đi bộ trong công viên.

2. một chân lý (the truth), mội sự kiện hiển nhiên (an evidence).

e.g: Man is error. (Con người thì sai lầm.)

Bears like honey. (Gấu thích mật ong.)

3. định luật khoa học hay vật lý (a scientific or physical law).

e.g: Iron expands when it is heated.

Tạm dịch: Sắt giãn nở khi được đun nóng.

Ice melts in the sun.

Tạm dịch: Nước đá tan ngoài nắng.

4. sự kiện giữ nguyên hiện trạng suốt một thời gian dài.

e.g: His son likes reading picture-books.

Tạm dịch: Con trai anh ấy thích đọc sách truyện tranh.

His father works in a rice mill.

Tạm dịch: Cha anh ấy làm việc ở một nhà máy xay lúa.

5. sự kiện xảy ra ở tương lai theo thời khóa biểu.

e.g.: When do you have English classes?

Tạm dịch: Khi nào bạn có tiết học tiếng  Anh?

The meeting begins at 7:30 a.m. next Friday.

Tạm dịch: Cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng Thứ Sáu tới.

6. mệnh đề chỉ thời gian trong tương lai.

e.g.: When you see John, lell him I’ll meet him tomorrow morning.

Tạm dịch: Khi bạn gặp John, nói anh ấy sáng mai tôi gặp anh ấy.

Wait here until I come back.

Tạm dịch: Chờ ở đây cho đến khi tôi trở lại.

7. ở mệnh đề điều kiện có thể xảy ra (open Conditional clause.)

e.g.:If it rains, we’ll stay home

Tạm dịch: Nếu trời mÆ°a. chúng tôi sẽ ở nhà.

I won’t come unless he calls me.

Tạm dịch:Tôi sẽ không đến trừ phi anh ấy điện cho tôi.

– ADVERBS OF FREQUENCY (Trạng từ tần xuất)

1. Trạng từ tần xuất gồm có hai nhóm:

a. trạng từ ở trong câu (mid-position adverbs): (nearly) always, usually, (quite) often, sometimes, seldom (ít khi). rarely (it khi), hardly ever (it khi), never,…

b. trạng từ ở cuối câu (end-posilion adverbs): every…, once / twice a week/month/year….. every two days / weeks/…

2.  Vị trí trạng từ ở trong câu:

a. Luôn luôn đứng sau động từ BE.

e.g.: He’s always early for work.

Tạm dịch: Anh ấy luôn luôn đến chỗ làm sớm.

She’s often going to take better care of her children.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ thường chăm sóc các con tốt hÆ¡n.

b. Trước động từ thường (ordinary verbs).

e.g.: He sometimes plays sports with friends.

Tạm dịch: Anh ấy đôi khi chÆ¡i thể thao với các bạn.

c. Sau trợ động từ: nếu có nhiều trợ động từ, trạng từ đứng sau trợ động từ thứ nhất.

e.g.: He will often go to the library.

Tạm dịch: Anh ấy sẽ thường đến thÆ° viện.

He has a deep knowledge of cultures. He must quite often have been to many countries.

Tạm dịch: Ã”ng ấy có kiến thức uyên thâm về các nền văn hóa. Chắc hẳn ông ấy thường đến nhiều quốc gia.

PHẦN II: BÀI TẬP LUYỆN TẬP

I. Write the word so that /I/ becomes /i:/ and vice versa.

/i/

/i:/

1. rich

reach

2……………….

peak

3. hit

……………….

4. …………..

beat

5. rid

…………………….

6. …………

sheep

7. live

………………..

8……………

seek

9. sin

………………..

10. chip

…………………

II. Match the italicized verbs in column A with their meanings in column B.

A

B

1. When did the plane take-off?

2. The thieves ran away when the burglar alarm went off

3. Let’s take a break. We’ll go on when you are ready

4. Could you get me up early tomorrow?

5. She laughed and chatted happily with other women.

6. Did anyone see Sue getting on the bus?

7. Suddenly the plane seemed to dip?

8. I have given up trying to understand her.

9. We had trouble putting up the tent in the dark

10. Fire fighters soon put out the fire.

a. building

b. move downward

c. made stop burning

d. leave the ground

e. talked in a friendly way

f. stopped

g. getting into

h. get out of bed

i. continue

j. rang

III. Complete the passage with the correct form of the verb in the brackets.

There (1)……………(be) three adults and two children in the Bartons. The children are Ben, aged twelve, and little Stella, who is four. Their parents are Andrew and Marion. The other adult is Leslie, who is Andrew’s brother. He is twenty-four. They (2)……….. (live) in Newcastle, a large city in the north‑ east of England.

On weekday mornings, everyone (3)…………(get up) early. Andrew Barton 4)………….. (work) for a company which (5)………….. (manufacture) computers. He (6)…………… (leave) at seven o’clock. He (7)………… (like) to avoid the rush hour, he says. Marion (8)………… (suspect) that really he wants to avoid having breakfast with the children, who (9)…………. (be) very noisy.

Ben (10)…………… (catch) the school bus at eight-fifteen. Leslie (11)………….. (be) at university, studying physics. He lives away from home during term-time, so he (12)…………. (avoid) the noise, too.

Stella (13)………… (not go) to school yet, of course. Next year, she (14)…………… (start) at the nursery school where Ben used to go. Her mother (15)…………….. (look) forward to this. as it will mean that she can go back to work. Before her marriage, she (16)………….. (live) in London, where she (17)………………..(work) for the National Gallery. She (18)…………… (hope) to find the same sort of job in Newcastle.

IV. Complete the conversation. Put in the past simple form of the verbs.

Claire : (1)…………………………….. (you/ have) a nice weekend in Paris?

Mark : Yes, thanks. It (2)……………… (be) good. We (3)…………………… (look) around and then we (4)……………. (see) a show. We (5) …………………(not/ try) to do too much.

Claire : What sights (6)………………………….(you/ see)?

Mark : We had a look round the Louvre. I (7) ……………….. (not/ know) there was so much in there.

Claire : And what show (8)…………………… (you/ go) to?

Mark : Oh, a musical. I forget the name. I (9)……………….. (not/ like) it.

Claire : Oh dear. And (10)…………………… (Sarah/ enjoy) it?

Mark : No. not really. But we (11)…………………(enjoy) the weekend. Sarah did some shopping, too, but I (12)……………. (not want) to go shopping.

V. Complete the sentences. Put the verb into the correct form.

1. Trees…………….more quickly in summer than in winter. (grow)

2. ‘Shall I phone at 6:00?’ ‘No, I………………………….dinner at that time. (normally/ cook)

3. We …………………at about 7:00. Couldn’t you come an hour later? (usually/ get up)

4. In 1788 he……………………….his last great work in Vienna. (write)

5. She……………………….at Kennedy Airport at 2 o’clock this morning. (arrive)

6. I refuse to believe that he………………….. the car was stolen. (not know)

7. ‘How are you getting on with the book?’ At the moment I …………… chapter four. (read)

8. My mother…………….. all the doors and windows before she goes to bed. (lock)

9. I ………………..away most of my old books when 1 moved house. (throw)

10. Scientists…………………….some fundamental discoveries in the 18th century. (make)

11. Alice …………………. her mother in London most weekends. (see)

12. ‘What’s that terrible noise?’ ‘The neighbors……………………..a party.’ (have)

13. At the start of his career, Cousteau………………the aqualung, opening the oceans to explorers, scientists, and leisure divers. (invent)

14. …………….. durian when you lived in Malaysia? (ever/ eat)

15. Both ancient and recent records show that farmers……………………. long hours.(work)

VI. Choose the correct verb form.

1. I’d like to borrow this book. …………………………….it yet?

a. Did you read b. Had you read c. Have you read d.Do you read

2. We…………………… in this town for a long time. We………………..here sixteen years ago.

a. had been/ come b. have been/ came c. were/ came d. are! came

3. No breakfast for Mark, thanks. He……………………..breakfast.

a. hasn’t eaten b. didn’t eat c. isn’t eating d. doesn’t eat

4. The news came as no surprise to me. I………………. for some time that the factory was likely to close.

a. knew b. had known c. have known d. know

5. Fish were among the earliest forms of life. Fish………………….on earth for ages and ages.

a. existed b. are existing c. have existed d. exist

6. Glenda ………………… extremely hard when she was a student.

a. worked b. has worked c. was working d. had been worked

7. The World War II ………….. in 1939 and ……………….in 1945.

a. begins/ ends b. had begun/ ended

c. has begun/ had ended d. began/ ended

8. I…………..at the checkout when I ………………. a strange-looking man.

a. waited/ noticed b. was waiting/ noticed

c. waited/ was noticing d. was waiting/ had noticed

9. According to the research reports, people usually………………in their sleep 25 to 30 times each night.

a. turn b. are turning c. have turned d. turned. .

10. Homestead High School’s football team…………………..a championship until last season.

a. has never won b. had never been winning

c. is never winning d. had never won

VII. Complete the conversations using the words in brackets. Put the adverbs in the best place.

1. A: Did you know the man who tried to steal your bag?

B: No, but I ……………….. him again. (certainly/ recognize / would)

2. A: That was a goal, wasn’t it?

B: Yes, the ball ……………… the line. (clearly/crossed)

3. A: The weather is a lot better today.

B: It said on the radio it ………….. later. (probe/ rain/ will)

4. A: How do we get to Mike’s place?

B: I don’t know. I ………………… the directions. (didn’t/ fully / understand)

5. A: It’s quiet here today, isn’t it?

B: Yes, the neighbors …………. cut on a Sunday. (usually/are)

6. A: Have you been to this place before?

B: Yes, I ………….. as a child. (it/ occasionally/visited)

7. A: Did the computers crash this morning?

B: Yes. but they…………… main. (soon/ were/working)

8. A: Your friend’s late. Vicky.

B: Rachel……………that we arranged to go out. (forgotten/ has/ obviously)

9. A: Do you know them?

B: Yes, they live in the same street as me but I …………… to them. (never/ have/ spoken)

10. A: Have you finished your homework yet?

B: Yes, I have. But I……………..homework. (hate/really)

VIII. Are the adverbs in the right position or not? If they are correct, put a tick. If they are not, write the correct answer.

1. He sings always when he’s having a shower. ……………………………………

2. I just have bought a new car. ……………………………………

3. Normally, we don’t worry if the children are late home from school. ………………………….

4. He speaks fluently five languages. …………………………………..

5. Jenny has been appointed recently Professor of Nursing. …………………………………..

6. I was totally unprepared for the news. ……………………………………

7. The traffic isn’t usually as bad as it was this morning. …………………………………..

8. He had been to London never before. …………………………………..

9. Susan became soon bored with the new toys. ……………………………………

10. John frequently was away from home in his new job. ……………………………………

11. They are at home these days hardly ever. ……………………………………

12. I could never understand why he got so annoyed. ……………………………………

13. We had been already given three leaving presents. …………………………………..

14. Being alone brought her usually a sense of peace. …………………………………..

15. Jim never phones me. I have always to phone him. …………………………………..

IX. Read the passage, then choose the correct completion.

Last year I went to Nepal for three months to work in a hospital. When the hospital let me have a few days’ holiday, I decided to go into the jungle and I asked a Nepalese guide, Kamal Rai, to go with me. In the jungle there was a lot of wildlife, but we were trying to find big cats, especially tigers. We climbed onto the elephants’ backs to get better view, but it is unusual to find tigers in the afternoon because they sleep in the heat of the day. Then, in the distance, we saw a tiger, and Kamal told me to be very quiet. We crept nearer and found a dead deer still bleeding. This was the tiger’s lunch! Suddenly. I started to feel very frightened.

We heard the tiger a second before we saw it. It jumped out like a flash of lightning, five hundred kilos plus and four meters long. I looked into its eyes and face, and saw right down the animal’s throat. It grabbed Kamal’s between its teeth, but I managed to pull Kamal away. One of our elephants ran at the tiger and made it go back into the grass, so we quickly escaped to let the tiger cat its lunch. That night it was impossible to sleep!

1. The writer went to Nepal …………………………….

a. for holiday

b. for treatment

c. for business

d. on a visit

2. When having a few days off, he decided to go into…………

a. the remote villages

b. the mountains

c. the seaside

d. the tropical forest

3. He wanted to see…………………

a. wildcats

b. tigers

c. wildlife

d. wild animals

4. He felt very frightened when………………………….

a. he saw a tiger

b. he saw the tiger’s lunch

c. he crept nearer

d. he found a deer

5. The tiger ……………………………

a. was like a flash of light

b. saw them a second before they saw it

c. jumped out very fast

d. jumped out of the grass at about four meters.

6. Kamal made his escape when ………………………

a. one of the elephants ran at the tiger

b. the tiger went back into the grass

c. the tiger ate its lunch

d. the writer pulled him away

3. ĐÁP ÁN

I. Write the word so that /I/ becomes /i:/ and vice versa.

/i/

/i:/

1. rich

reach

2……….Pick………

peak

3. hit

……..heat………..

4. ……bit……..

beat

5. rid

……….read……………

6. …..ship…….

sheep

7. live

…….leave………….

8…….sick……..

seek

9. sin

……..seen/scene………..

10. chip

…………cheap………

II. Match the italicized verbs in column A with their meanings in column B.

1 – d; 2 – j; 3 – i; 4 – h; 5 – e;

6 – g; 7 – b; 8 – f; 9 – a; 10 – c;

III. Complete the passage with the correct form of the verb in the brackets.

1 – are; 2 – live; 3 – get up; 4 – works; 5 – manufactures;

6 – leaves; 7 – likes; 8 – suspects; 9 – are; 10 – catches;

11 – is; 12 – avoids; 13 – does not go; 14 – will start; 15 – is looking;

16 – lived; 17 – worked; 18 – is hoping/ hopes;

IV. Complete the conversation. Put in the past simple form of the verbs.

1 – Did you have; 2 – was; 3 – looked; 4 – saw; 5 – did not try; 6 – did not see;

7 – did not know; 8 – did you go; 9 –  did not like; 10 – did Sarah enjoy;

11 – enjoyed; 12 – did not want;

V. Complete the sentences. Put the verb into the correct form.

1 – grow; 2 – normally cook; 3 – usually get up;

4 – wrote; 5 – arrived; 6 – collects; 7 – am reading;

8 – locks; 9 – threw; 10 – made; 11 – sees;

12 – are having; 13 – invented; 14 – did you ever eat; 15 – work

VI. Choose the correct verb form.

1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – b; 5 – c;

6 – a; 7 – d; 8 – b; 9 – a; 10 – d;

VII. Complete the conversations using the words in brackets. Put the adverbs in the best place.

1 – would certainly recognize; 2 – clearly crossed; 3 – will probably rain

4 – did not fully understand; 5 – are usually; 6 – occasionally visited it; 7 – were working soon;

8 – has obviously forgotten; 9 – have never spoken; 10 – really hate;

VIII. Are the adverbs in the right position or not? If they are correct, put a tick. If they are not, write the correct answer.

1 – sings always thành always sings;

2 – V;

3 – V;

4 – has been appointed recently thành has been recently appointed ;

5 – fluently five languages thành five languages fluently ;

6 – V;

7 – V ;

8 – had been to London never before thành had never been to London before;

9 – V;

10 – frequently was thành was frequently;

11 – are at home these days hardly ever thành are hardly ever at home these days;

12 – V;

13 – V;

14 – brought her usually thành usually brought her;

15 – have always thành always have;

IX. Read the passage, then choose the correct completion.

1 – b; 2 – d; 3 – b; 4 – b; 5 – c; 6 – a;

Trên đây là toàn bộ nội dung Vocabulary and Grammar Revision for Unit 1 Tiếng Anh 10. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

  • Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè Unit 1-3 Tiếng Anh 10
  • Bài tập ôn tập Unit 9, 10, 11 Tiếng Anh 10
  • Quy tắc và cách dùng sở hữu cách trong Tiếng Anh

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button